безработица Сърбия Косово България

В доклад, изготвен от Световната банка и Виенския институт за международни икономически изследвания за тенденциите на пазарите на труда в Западните Балкани за 2018 г., се отбелязва, че нивото на безработица в Косово е най-високо на Балканите като стои на 29%.

Докладът също така отбелязва, че в страните от Западните Балкани средният процент на безработица е спаднал от 16,2% на 15,3%, според оценки на двете институции.

Равнището на безработица варира от 12% в Албания и Сърбия до 29% в Косово. Също така, равнището на заетост сред младите хора се е подобрило.

В доклада се казва, че регионът е изправен пред значително дългосрочно намаляване на безработицата от 1,5 милиона безработни през 2011 г. до 776 000 през второто тримесечие на 2018 година.

Независимо от тези положителни промени, равнището на безработица остава двойно или тройна в сравнение с държавите от Европейския съюз.

Жените са все още най-малко представени на пазарите на труда, но „почти половината от нарастването на заетостта се дължи на жените“, се казва в доклада. Освен това в анализа се посочва, че равнището на заетост сред младите хора се подобрява, средно 50% от младите хора работят на срочни договори.

Междувременно, Европейската банка за възстановяване и развитие обяви, че планира да инвестира най-малко 1,1 млрд. евро (1,25 млрд. долара) в инфраструктурата, енергетиката и частния сектор в Западните Балкани тази година. Банката, създадена през 1991 г., за да инвестира в бивши комунистически икономики в Източна Европа и която в момента работи в 38 страни, е най-големият многостранен донор в Албания, Босна, Северна Македония, Косово, Черна гора и Сърбия.

Банката ще проведе годишната си среща и бизнес форум в Сараево на 8-9 май, на която лидерите от шестте страни ще обсъдят икономиките си и как да ги свържат в обща рамка.

Срещата в Сараево поставя акцент върху Босна и Херцеговина и региона като цяло. От една страна, това е политическа инициатива, а от друга страна може да доведе до резултати по отношение на трансгранични проекти, което е наистина необходимо.

ЕБВР помага в приватизацията на компании в региона и финансирането на малки и средни предприятия. Що се отнася до инфраструктурните проекти, ЕБВР досега е предоставила само на Босна 550 милиона евро за изграждането на коридора VC, свързващ Будапеща с хърватското пристанище Плоче. Общата стойност на коридора е 3 милиарда евро.

В България, предприятията също ще могат да се възползват от по-лесен достъп до финансиране благодарение на споразумението за споделяне на риска без предоставяне на паричен ресурс в размер до 75 млн. евро, което Европейската банка за възстановяване и развитие подписа.

Коментари