Министерството на здравеопазването заплаща на лечебните заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти, които са преминали през спешните отделения и не са хоспитализирани в същите лечебни заведения. Лекарят преценява спешността на състоянието.Експертна консултация: На какви стоматологични процедури има право всеки здравноосигурен българин годишно?Всеки здравноосигурен, потърсил дентална помощ по линия на НЗОК, има право да получи определен обем …Oct 25 2017bulmedia.net

Спешно състояние е всяко остро или внезапно възникнало състояние на нарушение на виталните функции на организма, свързано с нарушаване на морфологичната структура или спиране на функционалните процеси на един или няколко органа или системи в човешкото тяло, водещо непосредствено до смърт или трайно и тежко увреждане. Този тип състояния изискват незабавна намеса на подготвени за целта специалисти, които да осигурят поддържането на виталните функции на организма до поставянето на окончателната диагноза от медици и прилагане на реанимационни мероприятия или на интензивни грижи.

Неотложно е всяко възникнало болестно състояние или обостряно хронично заболяване, което е довело до дискомфорт на пациента и е предпоставка за търсене на медицинска помощ, и носи риск от евентуално нарушаване на морфологичната структура или спиране на функционалните процеси на един или няколко органа или системи в човешкото тяло. Неотложното състояние изисква бърза намеса от страна на медицински специалист за изясняване и диагностициране на това състояние и предприемане на мерки за овладяване на придружаващите го симптоми и синдроми (болка, гадене, повръщане и др.), и последващо предприемане на лечебни мероприятия.Експертна консултация: Кой трябва да изпише лекарства по рецептурна книжка, ако личният лекар отсъства?„Личният ми лекар ще отсъства два месеца, а трябва да ми се изписват през това време лекарства по ре…Oct 24 2017bulmedia.net

Прегледите и изследванията, които трябва да покажат има ли неотложна нужда от болнично лечение, не се заплащат от пациента, а от държавния бюджет чрез Министерството на здравеопазването. Според нормативните документи, болницата няма право да изисква от пациента заплащане за извършени дейности в спешния портал. Ако се налага хоспитализация, лечението на здравноосигурения се плаща по съответната клинична пътека.

Когато състоянието не е било спешно и не се е наложило настаняване в болница по клинична пътека, лечебното заведение може да поиска заплащане за оказаната услуга.

Източник: zdrave.to

Коментари