Здравейте, наскоро посетихме личния лекар на сина ми, който е на 7 години. След като беше прегледан и му бе написана извинителна бележка за отсъствието от училище, личният лекар поиска такса 2 лв. Първо искам да знам дали това е законно и в кой нормативен акт е регулирано? Второ, какъв насрещен документ е длъжен да издава личният лекар при получаването на тази такса? Кой държавен орган следи, регулира и санкционира при издаването, или съответно неиздаването, на тези документи за платени такси? Къде бих могла да подам сигнал, ако такъв документ не ми бъде издаден? Въпросът е зададен от Елисавета Ангелова от град Видин.Експертна консултация: Лекарите имат задължения към всеки пациент при първоначален преглед, ето какви саРано или късно ставам „клиент“ на определен доктор като това неминуемо води до пораждане на права и …Nov 15 2017bulmedia.net

Съгласно Националния рамков договор (НРД) 2017 за медицинските дейности, в приложение №10 “Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на първична извънболнична медицинска помощ”, изготвено в съответствие с Приложение №1 “Първична извънболнична медицинска помощ” на Наредба №2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.24 от 29.03.2016 г., в сила от 1.04.2016 г.), е включено получаване на следните медицински документи, за които здравноосигуреният не заплаща:

1. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации, и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
2. Оформяне на здравно-профилактична карта, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходими за детска градина, както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в България (обн., ДВ, бр 45 от 2005 г.).

Не се заплаща на личния лекар и издаването на т.нар. талон за здравословното състояние (съгл. чл.138 от НРД 2017 за медицинските дейности), който ежегодно, в началото на учебната година личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет, с попълнени всички реквизити, включително проведени имунизации и реимунизации по дати и наименование на ваксината, които могат да бъдат нанесени на отделен лист и прикрепени към талона, както и информация с резултатите от проведените профилактични прегледи на детето/ученика.

За прегледите и задължителните имунизации на децата до 18-годишна възраст не се заплаща. Съгласно Наредба №15 за имунизациите в Република България, издадена от министъра на здравеопазването, същите се провеждат в определени срокове.Експертна консултация: Задължителен ли е наистина изборът на екип в болница при оперативна намеса?Направиха ми операция на надбъбречната жлеза, но преди нея ми казаха, че трябва да заплатя за избор …Nov 14 2017bulmedia.net

Следователно, когато в пакета дейности, които общопрактикуващият лекар изпълнява, не са включени изрично посочени документи, като например издаване от личния лекар на извинителни бележки за отсъствие на деца от училище или детска градина, бележки за явяване на спортни събития, документи, оправдаващи отсъствието на родителите от месторабота заради гледане на болно дете, в тези случаи услугата се заплаща по цени на съответното лечебно заведение.

Източник: zdrave.to

Коментари