Когато прекрача входа на едно лечебно заведение, за да се възползвам от медицинските му услуги, имам определен кръг от права на пациента, които ми се полагат и гарантират от държавата. На всяко мое право съответства определено задължение на персонала в лечебното заведение. При незачитане на правата ми или при неправилно изпълнение на задълженията от страна на лекарите, те  носят съответната отговорност.Експертна консултация: Вече е по-лесно да се заявяват помощи за лечение, ето какво е необходимо да знаетеХората без доходи, които имат право на помощи за диагностика и лечение, ще кандидатстват за тях по н…Nov 29 2017bulmedia.net

1. За кои случаи лекарите носят отговорност: когато получа недостатъчна или неправилна диагноза на здравословното ми състояние; когато ми бъде приложено грешно, некачествено лечение или последваща медицинска грижа; когато е налице дори и най-малка небрежност, и отклонение от стандарта на медицинската услуга, водеща до увреждане на здравето ми (например, ако поради невнимание лекарят е сбъркал кръвната ми проба и я е разменил с такава на друг пациент, в резултат на което ми бъде назначено лечение, което не помага на моята болест, а я влошава); когато ми бъде извършена определена манипулация, без моето съгласие или това на близките ми (т.н. информирано съгласие); когато лекарят не ми се притече на помощ, когато съм болен (или на родилка) без уважителна причина, след като бъде поканен за това; когато не ми бъде оказана спешна помощ при нужда, без уважителна причина.

Какво означава “информирано съгласие на пациента” Това е неразделна част от лечението ми. То задължава лекаря да ми разясни диагнозата и характера на заболяването ми; целите и вида на лечение; очакваните резултати  от него; възможните рискове и странични ефекти; както и какво ще ми се случи, ако откажа лечение. Изключение от това правило е налице, когато ми се налага спешна медицинска помощ и моето съгласие не е задължително, за да ми бъде оказана тя. С нея се цели предотвратяване на смърт и сериозно увреждане на жизнено важните ми органи като мозък, сърце и др. Такава ми се полага дори и да не съм здравно осигурен!!! Но разбира се, след като ми бъде оказана следва да заплатя за нея.

Има особен случай на лекарска грешка, когато кръводарявам или ми се налага кръвопреливане. Нарича се “сериозен инцидент” и е свързан с дарената от мен кръв и по-точно с наличие на нередност във вземането, анализа, преработката, съхраняването и разпределението й; както и в неправилно процедиране при преливането ми на кръв, което може да доведе до моята смърт или увреждане на здравословното ми състояние.

Важно! Непълното излекуване на болния не означава неизпълнение на задълженията на лекаря. Т.е. той може да ги е изпълнил съгласно закона и добрите медицински практики, но след това де не ми бъде указана нужната грижа спрямо установената ми диагноза или недостатъчно лечение; както и при ненавременна операция, инфектиране, ненаблюдаване на болничното ми състояние или неинформирането ми за въпроси, които пряко засягат здравословното ми състояние.

2. На кого и как да сигнализирам при наличие на лекарска грешка?
При нарушаване на правата ми като пациент или при спорове, свързани с медицинското ми обслужване мога да подам жалба или сигнал до Регионалната здравна инспекция.
Мога да подам и жалба до директора на съответната Регионална здравноосигурителна каса (РЗОК).
При нарушаване етично-моралните взаимоотношения лекар-пациент мога да подам писмено оплакване до етичната комисия на Българския лекарски съюз.
Мога да подам жалба и сигнал за нередност на предоставените ми медицински услуги директно на интернет страницата на Изпълнителна агенция “Медицински одит”.
Мога да повдигна направо обвинение пред наказателния съд срещу лекаря, който е извършил престъпление спрямо мен (престъпление от частен характер). Това става с подаване на писмена молба, т.н. тъжба до Районния съд в срок от 6 месеца, от момента, в който съм узнал за извършеното престъпление.
Мога да подам и сигнал до прокуратурата, която да заведе дело срещу лекаря, когато престъплението представлява обществена опасност. Т.е в случай, че то застрашава или уврежда моята или нечия друга личност, права, собственост или други интереси, установени в Конституцията и закона.
Мога да подам жалба или сигнал до омбудсмана, а за самата процедура мога да прочета подробно в Правото “Омбудсманът”.
Мога да се обърна към пациентски и неправителствени организации, които защитават права на пациенти;
При въпроси за здравеопазването, при запитвания за подаване на сигнали и жалби, свързани с дейността и правомощията на лекарите, мога да позвъня на горещата телефонна линия: тел.: 02/ 9301 152; 02/ 9301 253; 02/ 9301 259; или да изпратя писмо на електронния адрес: goreshtalinia@mh.government.bg.
Работното им време е всеки делник от 9:00 до 17:30 часа.Експертна консултация: Има ли право джипито да иска такса за извинителна бележка на ученик?Здравейте, наскоро посетихме личния лекар на сина ми, който е на 7 години. След като беше прегледан …Nov 26 2017bulmedia.net

3. Видове санкции при лекарска грешка:
Лекарят е длъжен да ми заплати обезщетение равно на причинените ми вреди за неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си както и при некачественото медицинско обслужване. Това означава, че той не ми е предоставил изобщо или ненавреме услугите, които ми се полагат като пациент или не ми ги е предоставил в необходимото им качество. Вредите може да накърнят моите лични, научни, естетични или морални интереси (неимуществени вреди) или да засегнат имущественото ми състояние (имуществени вреди, изразени в претърпени загуби или пропуснати ползи за мен).
Когато лекарят след като бъде поканен, не ми се притече на помощ, когато съм болен (или на родилка) без уважителна причина, се наказва с пробация или с глоба от 100 до 300 лева. А ако е знаел, че съм в опасно положение, наказанието е лишаване от свобода до 1 година или пробация. Пробацията е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без да бъда лишаван от свобода, които се налагат заедно или поотделно като:
задължително да се регистрирам по настоящия ми адрес;
задължителни да извършвам периодични срещи с пробационен служител;
ограничения в свободното ми придвижване;
да бъда включен в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие;
да полагам поправителен труд;
да извършвам безвъзмезден труд в полза на обществото.
Когато лекарят е длъжен да ми окаже помощ, но не ми предостави такава без уважителни причини, се наказва с пробация до 6 месеца или с глоба от 100 до 300 лева.
Когато кръводаряването и кръвопреливането ми не се осъществяват съгласно утвърдените медицински стандарти, лекарят, извършил нарушението, се наказва с глоба от 2000 лв. А при повторно нарушение с глоба от 5000 лв.
При констатирано нарушение от Регионалната здравна инспекция, директорът инспекцията издава наказателно постановление.
Когато лекарят получи сума (рушвет, подкуп) без правно основание, свързана с предоставянето ми на определена медицинска услуга, управителят на НЗОК или директорът на РЗОК удържа неоснователно платената сума и налага съответното наказание на лицето.
Лекарят може да причини смърт, поради незнание или немарливо изпълнение на задълженията си (по непредпазливост). Наказанието е лишаване от свобода до 5 години. Когато обаче е разбирал действията си и е целял смъртта на пациента, тогава налице е умишлено убийство. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Източник: pravatami.bg

Коментари