четвъртък, май 30, 2024

Всеки ден МОСВ ни информира какъв въздух дишаме

Ежедневен информационен бюлетин за качеството на атмосферния въздух ще предоставят от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съобщиха от ведомството на Емил Димитров.

В бюлетина ще бъдат публикувани данни от Националната система за мониторинг на околната среда. Първото му издание е на 20 февруари, след като в края на януари започна работа обновеният Национален координационен център в МОСВ. Той обхваща и контрола върху замърсяването на въздуха. От май миналата година на сайта на министерството се публикуват и ежедневен и месечен информационен бюлетин за състоянието на водите

Националната система за мониторинг на околната среда оценява качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на страната, която е разделена на 6 района за оценка и управление.

Националната система на екоминистерството за мониторинг на качеството на атмосферния въздух има 48 стационарни пункта. В страната има 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, а автоматичните измервателни станции (АИС) са 30.

Пет са автоматичните ДОАС системи (на принципа на диференциална оптична атомноабсорбционна спектроскопия). Те са в градовете Свищов, Никопол, Силистра, Бургас и в с. Ръжена (област Ст. Загора).

Националната система разполага и с четири автоматични измервателни станции за мониторинг на КАВ в горски екосистеми (Комплексна фонова станция КФС „Рожен“, „Юндола“, „Витиня“ и „Старо Оряхово“).

От националната автоматизирана система за контрол на КАВ ежедневно се измерват концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).

Допълнително, според характера и източниците на емисии, в отделни райони от територията на страната се измерват и специфични вещества: фенол, амоняк, толуол, ксилол, стирол, серовъглерод, сероводород, метан и неметанови въглеводороди, както и някои други специфични замърсители.

Всички автоматични измервателни станции в системата на МОСВ работят в непрекъснат режим на работа (24 часа), като данните за качеството на атмосферния въздух от тях постъпват в реално време в съответните регионални диспечерски пунктове в РИОСВ и в централния диспечерски пункт в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в София, където е разположена Националната база данни за КАВ.

Целта на публикуваните бюлетини е те да могат да се ползват от медиите и гражданите за повишаване информираността им чрез широко представяне пред обществеността на обективни данни за качеството на атмосферния въздух на територията на страната. Достъпът до бюлетините е от главната страница на сайта на МОСВ на следния адрес:

https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/byuletini-na-nkc-kum-mosv/vuzduh/

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!