Националния осигурителен институт (НОИ) отчете 2582 трудови злополуки през 2022 г. От тях 2141 са станали на работното място, а 441 при отиване или връщане от работа. Смъртните случаи са 84, от които 10 са с жени.

Трудови инциденти са допуснати в 20 от общо 21 икономически сектора. Изключението е сектор „Т – дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“.

Най-много злополуки са станали в сектора „Преработваща промишленост“ – 599. Следват:

„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 307 трудови инцидента
„Транспорт, складиране и пощи“ (305)
„Строителство“ (160)
„Хуманно здравеопазване и социална работа“ (115)
„Добивна промишленост“ (89)
„Образование“ (84)
„Държавно управление“ (83)

В долната граница са секторите „Дейности на екстериториални организации и служби“ с една трудова злополука, „Финансови и застрахователни дейности“ – 7 и „Операции с недвижими имоти“ с 8 инцидента.

Общо 84 смъртни трудови злополуки са регистрирани в икономическите сектори. 69 от тях са регистрирани на работното място и при изпълнение на служебни ангажименти, а 15 – при отиване или връщане от работа.

Най-много са смъртните случаи в секторите „Транспорт, складиране и пощи“ (18), „Преработваща промишленост“ (16), „Строителство“ (15), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (14).

По данни на НОИ трудовите злополуки през 2022 г. са със 190 повече в сравнение с предходната година. Инцидентите, станали на работното място са се увеличили със 121, а тези при отиване или връщане от работа – с 69. Смъртните случаи са се увеличили с 16.

Най-голямо е увеличението на трудовите злополуки, свързани с работния процес, в икономическите раздели „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“ (36) и „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (34). В „Сухопътен транспорт“ и „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ увеличението е съответно с 21 и 20.

Най-голям е спадът на трудовите злополуки в сектор „Строителство на съоръжения“ (с 20), „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ (с 19) и „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ (с 10).

Средната продължителност на временната неработоспособност след трудова злополука през 2022 г. е 67.3 календарни дни, което е с 5.4 календарни дни по-малко от тази през 2021 г.

Коментари