Булгаргаз иска цената на газа за ноември да е 124,76 лв., за октомври бе 94,54 лв./MWh

На открито дистанционно заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране обсъждат цената на природния газ за месец ноември 2021 г. Експертите коментират внесеното на 11 октомври 2021 г. заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец ноември 2021 г. за крайните снабдители и за лицензираните топлофикации. Решението ще бъде взето на 1 ноември 2021 г.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 ноември 2021 г. да бъде в размер на 124,76 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена е 94,54 лв./MWh.

По думите на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов в резултат на лекото понижение през последните дни, цената на синьото гориво за българския пазар за м. ноември се очаква да бъде по-ниска от предложената в заявлението на дружеството. Разчетите на обществения доставчик показват, че тази цена ще бъде с 30 на сто по-ниска от цените на европейските газови борси.

От „Булгаргаз“ ЕАД обявиха, че всички необходими количества за българските потребители са гарантирани като важен фактор за това са и нагнетените количества природен газ в ПГХ Чирен, които са с 15% по-големи в сравнение със същия период на 2020 г. Николай Павлов подчерта, че въпреки забавянето на изграждането на интерконектора IGB дружеството внася максимално възможни количества по договора с Азербайджан. Те влизат в ценовия микс и осигуряват ценови ползи за потребителите.

Според председателя на КЕВР Иван Иванов с различните ценови формули доставяният природен газ от Азербайджан е над 4 пъти по-евтин в сравнение с цената по договора с „Газпром экспорт“, което е благоприятно за потребителите у нас.

„Като важен фактор, който може да промени ценовия тренд на европейските борси председателят на КЕВР посочи вчерашното официално изявление на най-високо ниво от страна на Русия, с което се разпорежда от 8.11.2021 г. „Газпром“ да увеличи газовите доставки с цел запълване на газовите хранилища в Европа“, пишат от регулатора.

Регулаторът очаква актуализираната цена, която на 1 ноември т.г „Булгаргаз“ ще внесе за утвърждаване от КЕВР, да бъде по-ниска в сравнение с първоначално предложената цена от 124,76 лв./MWh в заявлението на дружеството от 11.10.2021 г.“, заяви в заключение доц. Иванов.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с ООО „Газпром экспорт“ и азербайджанската компания и споразуменията към тях.

Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. ноември 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!