понеделник, юли 22, 2024

22.6% от българите през 2019 г. са били под прага на бедност

22.6% от населението на страната през 2019 г. са били под прага на бедност, според Националния статистически институт. Определената линия на бедност за страната e 413.04 лв. средномесечно на човек от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната.

В сравнение с предходната 2018 година размерът на линията на бедност нараства със 17.6%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.6 процентни пункта, гласи официалната статистика.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.6 до 29.6%, или със 7.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.2%, или с 19.6 процентни пункта.

Снимка 477828


Източник: НСИ

Икономическата активност и участието на пазара на труда е основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за повечето българи. Относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (58.9% за 2019 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 14.2 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2019 г. делът на работещите бедни във възрастовата група 18 – 64 години намалява спрямо предходната година с 1.1 процентни пункта до 9.0%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително четири пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 1.5 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Снимка 477829


Източник: НСИ

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при работещите. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование – 55.5%.

С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява приблизително два пъти за хората с основно образование и над седем пъти за хората със средно образование.

Делът на работещите бедни с висше образование е 2.5%.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с човек над 65-годишна възраст, самотните родители с деца, както и домакинствата с три и повече деца. Най-голямо намаление на риска от бедност през 2019 г. в сравнение с 2018 г. се наблюдава при домакинствата с три или повече възрастни със зависими деца – с 4.6 процентни пункта.

Снимка 477838


Източник: НСИ

Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с двама възрастни и едно дете (10.7%) и в домакинства с двама възрастни под 65 години (13.5%).

Сред едночленните домакинства рискът от бедност при жените е с 14.5 процентни пункта по-висок отколкото при мъжете. Ако в домакинството живее едно човек над 65 години, рискът от бедност е с 31.0 процентни пункта по-висок от домакинство, в което живее едно лице под 65-годишна възраст.

От 2015 г. към основния въпросник на изследването е добавен въпрос за етническата принадлежност. Анкетираните сами определят етническата си група. Отговорът на този въпрос е доброволен, т.е. ако лицето не желае да посочи към коя етническа група принадлежи, се отбелязва отговор „Не желае да отговори„.

Дадена е възможност да се отбележи и отговор „Не се самоопределям“, ако лицето не може да определи своята етническа група. Етническата група на децата се определя от родителите. Ако родителите имат различна етническа принадлежност, за децата се регистрира отговорът, който родителите определят по взаимно съгласие.

През 2019 г. най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група – 64.8%, а най-нисък – сред лицата, самоопределили се от българската етническа група – 16.7%.

В зависимост от икономическата активност има съществени различия в разпределението на бедните от различните етнически групи.

Сред бедните от българската етническа групапреобладават пенсионерите (55.2%), докато при ромската етническа група най-висок е относителният дял на безработните (36.6%). По отношение на работещите най-висок е относителният дял на работещите бедни сред ромската етническа група – 27.5%, при 24.0% работещи бедни от турската етническа група и 22.0% сред българската етническа група.

Снимка 477842


Източник: НСИ

Образователното равнище оказва силно влияние върху риска от бедност независимо от етническата принадлежност. Рискът от бедност за хората с начално и без образование е 24 пъти по-висок в сравнение с риска от бедност при лицата с висше образование за българската етническа група и 11 пъти по-висок за турската етническа група. При лицата, определили се като роми – 57.3% с начално и без образование са бедни, докато при лицата с висше образование няма нито един беден.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения, които се оценяват с девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.

Най-често хората не могат да посрещнат неочаквани финансови разходи със собствени средства (36.5%). Успоредно с това 35.4% от лицата не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, а 30.1% от лицата се ограничават при отоплението на жилището. Затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището си, имат 29.3% от хората.

През 2019 г. 19.9% от населението живее в материални лишения. Ограниченията са различни в зависимост от етническата принадлежност. Сред българската етническа група най-висок е процентът на лицата, които не могат да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи – 32.4%.

Сред ромите най-висок е процентът на тези, които не могат да си позволят консумация на месо, пиле или риба всеки втори ден – 68.0%. При турската етническа група 51.1% от лицата не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома.

Ограничения в 4 от 9 показателя имат 14.8% от българската етническа група, 22.1% от турската и 63.0% от ромския етнос.

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За работещите на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове.

Хора, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

През 2019 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 332.8 хил. души на възраст 18 – 59 години, или 8.7% от населението. Спрямо 2018 г. относителният им дял нараства с 0.1 процентни пункта, а делът на мъжете (8.9%) е с 0.4 процентни пункта по-висок от този при жените (8.5%).

Най-висок е относителният дял на лицата с нисък интензитет на икономическа активност сред ромите – 27.5%, при 14.0% за турската етническа група и 5.9% за лицата от българския етнос.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2019 г. 32.5% от населението, или 2 278.7 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя намалява с 0.3 процентни пункта спрямо 2018 г., повече при мъжете – с 0.3 процентни пункта, в сравнение с жените – с 0.2 процентни пункта.

През 2019 г. 27.5% от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 0.9 процентни пункта повече спрямо 2018 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 12.4 процентни пункта.

Достигнатата образователна степен и професията на родителите са важен фактор за бъдещото развитие на децата. По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане.

През 2019 г. приблизително седем от десет деца (68.3%), чиито родители са с начално или без образование, живеят в бедност. Приблизително 16 пъти по-малко, или 4.3%, са децата, чиито родители са с висше образование и живеят в риск от бедност. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е седем пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2019 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 39.9%, а за 4.6% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

Eдна трета от децата (33.3%) не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината (вкл. празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т.н.); редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и др. (29.7%) и екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и др.) – 31.7%.

През 2019 г. 40.6% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност

Възможността да се осигурят определени потребности на децата се различава в зависимост от етническата принадлежност на родителите. През 2019 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) e, както следва:

30.5% от българската етническа група, 45.4% от турската етническа група, 83.1% от ромската етническа група и 28.1% от друг етнос.

Нито една потребност на децата (ограничения за всички 13 показателя) не може да бъде осигурена за 2.0% от българската етническа група, за 2.7% от турския етнос и за 18.9% от ромската група.

Около 25% от децата с материални лишения от българската етническа група живеят и в риск от бедност. За останалите групи относителните дялове са следните: 29.2% за децата от турската етническа група, 70.4% – от ромската етническа група, и 29.6% – от друг етнос.

През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Пазарджик – съответно 268 и 292 лв., а най-високата – в област София (столица) (589 лв.), следвана от областите Перник (475 лв.) и Стара Загора (459 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7%, и Ямбол – 27.4%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Плевен – 14.3%, Благоевград – 16.5%, София – 16.8%, и Ловеч – 18.5%.

Линията на бедност за 2019 г. нараства спрямо 2018 г. във всички области. С най-голямо нарастване са областите Разград (с 37.2%), Враца (с 34.9%), Ловеч (с 34.7%), Перник (с 34.6%), Смолян и Силистра (с по 33.4%). Най-малко увеличение спрямо предходната година се наблюдава в областите Ямбол (с 1.6%), Плевен (с 5.8%), Пловдив (с 6.6%) и Хасково (с 8.8%).

Област Плевен е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете – 11.8%, а с най-високо равнище е област Силистра – 28.8%. В област Благоевград жените са с най-ниско равнище на бедност – 15.6%, при 31.6% за областите Кюстендил и Сливен.

В областите Габрово, Русе, Смолян, Ямбол, София, Хасково, Кюстендил и Варна относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете.

В осем области – Монтана, Враца, Велико Търново, Видин, Кърджали, Благоевград, Пазарджик и Силистра, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!